Thư viện Api Bitcoin

Thư viện Api Bitcoin

Đăng bởi: Admin Ngày đăng: 07-02-2021
15,000,000VND

Các hàm hỗ trợ giao tiếp với hệ thống Bitcoin không thông qua API của đơn vị thứ 3:

  • Tạo địa chỉ Bitcoin (theo định dạng Base58 hoặc Bech32)
  • Chuyển Bitcoin
  • Lấy số dư bitcoin
  • Lấy lịch sử giao dịch theo địa chỉ ví
  • Lấy thông tin giao dịch qua TXT